เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

บทคัดย่อ เผยแพร่.pdf

เผยแพร่บทคัดย่อ
นางจิรายุ เพชรบรรจบ

คู่มือนิเทศ.pdf

คู่มือนิเทศการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
น.ส.วีรินทร์ญา หนูนัง

คู่มือนิเทศการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่การจัดการเรียนรู้.pdf

คู่มือนิเทศการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่การจัดการเรียนรู้
น.ส.จินดา คงแก้ว

บทคัดย่อรายงานการนิเทศโดยใช้คู่มือนิเทศการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่การจัดการเรียนรู้.pdf

รายงานการนิเทศโดยใช้คู่มือนิเทศการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่การจัดการเรียนรู้
น.ส.จินดา คงแก้ว