ติดต่อเรา

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1

Phatthalung Primary Educational Service Area Office 1

14 ถ.เอเซีย ต.เขาเจียก อ.เมือง จ.พัทลุง 93000

โทรศัพท์ 074-616980

โทรสาร 074-671751

แผนที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1

ผู้ดูแลระบบ

จิรายุ  เพชรบรรจบ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1

E-Mailjphechbunjob@gmail.com