กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

ชุดฝึกอบรม Google Sites .pdf

ชุดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูในการสร้างเว็บไซต์สำหรับการเรียนการสอนยุค New Normal

คู่มือการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับครู

รวมไฟล์ Best Practice.pdf

Best Practice พัฒนาศักยภาพครูผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนยุค New Normal

OBEC CONTENT CENTER
โปรแกรมสำหรับให้บริการเผยแพร่เนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์แก่ นักเรียน ครู ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา

ครูพร้อม
Web Portal จากกระทรวงศึกษาธิการ โดยจะเป็นคลังสื่อ ข้อมูลการเรียนรู้ ตลอดจนรูปแบบการจัดกิจกรรม

OBEC Channel
สถานีโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นการเผยแพร่รายการสด "พุธเช้า...ข่าว สพฐ." ข่าวสารความเคลือนไหวทางการศึกษา และแหล่งวีดีโอ

DEEP
แพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้
แห่งชาติ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล

OBEC School
ศูนย์รวมรายวิชาออนไลน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน แพลตฟอร์มศูนย์รวมการพัฒนาครูสู่ศตวรรษที่ 21 และศูนย์การเรียนรู้ให้นักเรียน

หลักสูตรอบรมออนไลน์
ครูอาชีพดอทคอม แหล่งรวบรวมการอบรมหลักสูตรออนไลน์ต่าง ๆ สำหรับครู พร้อมรับเกียรติบัตรออนไลน์ สามารถนับชั่วโมงการอบรมได้

DLTV
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา แก้ปัญหาการขาดแคลนครู

ALTV
พื้นที่แบ่งปันไอเดียการสอนของครูได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไอเดียที่ดีในมุมนึงสามารถส่งต่อไปให้ครูอีกมุมนึงที่มีบริบทเดียวกัน

DLIT
การจัดการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มุ่งแก้ปัญหาการขาดแคลนครูของโรงเรียน ขนาดกลาง และขนาดใหญ่

Project 14
บทเรียนออนไลน์เพื่อส่งเสริมวิถีการเรียนรู้ใหม่ที่ผู้เรียนมีแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

Ins Kru
มัลติแพลตฟอร์มที่ดึงการมีส่วนร่วมของเด็ก ครู ผู้ปกครอง และชุมชน เข้ามามีบทบาทสำคัญในการออกแบบการจัดการเรียนรู้

โทรทัศน์ครู
โครงการโทรทัศน์สำหรับการศึกษา ออกอากาศผ่านดาวเทียมไทยคม และ เคเบิลท้องถิ่น ที่เน้นสำหรับครูผู้สอนเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียน