กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

book001แนวทางพัฒนาระบบประกัน.pdf

แนวทางการพัฒนาระบบประกันฯ

book005การเตรียมความพร้อมรองรับ.pdf

การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา

book002มาตรฐานการศึกษา.pdf

การกำหนดมาตรฐานการศึกษา

book003แผนพัฒนาสถานศึกษา.pdf

การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา

book004การจัดทำ SAR.pdf

การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง

เล่ม แนวทางการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภ.pdf

แนวทางการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพในสถานศึกษา

รวมเล่มรายงานสังเคราะห์ SAR ปีกศ 2564.pdf

รายงานการสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR 2564

รวมเล่มรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านวิชาการ ฉ .pdf

สารสนเทศด้านวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2565