ข่าวสารความเคลื่อนไหว

วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 มอบหมายให้นางสาวจิตรลดา ทองคำ อ่านต่อ...

วันที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 08.30 - 12.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 เป็นประธานการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจ อ่านต่อ...

วันที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 15.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 อวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565 แก่ศึกษานิเทศก์ อ่านต่อ...

วันที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 เป็นประธานการประชุมสัมมนาศึกษานิเทศก์ อ่านต่อ...

วันที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. นางสิริกร บุญมุสิโก ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม อ่านต่อ...

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางสิริกร  บุญมุสิโก ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมจัดการความรู้  อ่านต่อ...

วันที่ 8 ธันวาคม 2564 นางสิริกร  บุญมุสิโก ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดการความรู้การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อ่านต่อ...

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 15.00 น. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ดำเนินการประชุมศึกษานิเทศก์ ในการจัดทำเครื่องมือสำหรับนิเทศ ติดตามในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 อ่านต่อ...

วันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2564  นายณรงค์ ศรีละมุล พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ รวมถึงศึกษานิเทศก์ทุกคน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563-2565 (ฉบับทบทวนปี 2565) อ่านต่อ...

วันพุธ ที่ 10 พฤศจิกายน 2564  นางสิริกร บุญมุสิโก ผู้อำนวยการกลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ทุกคน ร่วมประชุมหารือในการวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563-2565 (ฉบับทบทวนปี 2565) อ่านต่อ...

จัดทำข้อบันทึกตกลงการพัฒนางาน ว.11 (PA)
ระดมความคิด Brain Storming
โครงการโรงเรียนสุจริต
ขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
โครงการคอนเน็กซ์อีดี