กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

บุคลากรกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

นายพงพัฒน์ รักด้วง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันฯ

นางวิชชุมาศ ปุรินทราภิบาล
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ