บุคลากรกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา

นายเลิศลักษณ์ หนูจันทร์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา

นางสาวปรีดา  ชูมณี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาววีรินทร์ญา หนูนัง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

แจ้งข่าวสาร