กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้

บุคลากรกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้

นางสาวจินดา คงแก้ว
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้

นางสาวปราณีต ทองหนัก
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวฐาณิชญาณ์ เพ็งพรหม
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ