กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

บุคลากรกลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นางนวพร จตุรพัฒนานันท์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นางมนภัสสร์ มากจันทร์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางเนาวรัตน์ ปานเพชร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ