บุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ภาพรวมบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นางสมจิตร ศรีคะ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายเลิศลักษณ์ หนูจันทร์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวจินดา คงแก้ว
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางวิชชุมาศ ปุรินทราภิบาล
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางนวพร จตุรพัฒนานันท์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวปราณีต ทองหนัก
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวฐาณิชญาณ์ เพ็งพรหม
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางมนภัสสร์ มากจันทร์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวปรีดา  ชูมณี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางจิรายุ เพชรบรรจบ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาววีรินทร์ญา หนูนัง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางเนาวรัตน์ ปานเพชร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายพงพัฒน์ รักด้วง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายกายเพชร สมเพชร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางวิบูรศรี บำรุงศรี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางกนกลักษณ์ ชูแป้น
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน