ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นางสมจิตร  ศรีคะ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา

นายเลิศลักษณ์ หนูจันทร์
หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลฯ

นางสาววีรินทร์ญา หนูนัง
ศึกษานิเทศก์

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

นายพงพัฒน์ รักด้วง
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันฯ

นางวิชชุมาศ ปุรินทราภิบาล
ศึกษานิเทศก์

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้

นางสาวจินดา คงแก้ว
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรฯ

นางสาวปราณีต ทองหนัก
ศึกษานิเทศก์

นางสาวฐาณิชญาณ์ เพ็งพรหม
ศึกษานิเทศก์

กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นางนวพร จตุรพัฒนานันท์
หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตามฯ

นางมนภัสสร์ มากจันทร์
ศึกษานิเทศก์

นางเนาวรัตน์ ปานเพชร
ศึกษานิเทศก์

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา

นางจิรายุ เพชรบรรจบ
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อฯ

นายกายเพชร สมเพชร
ศึกษานิเทศก์

ธุรการประจำกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นางวิบูรศรี บำรุงศรี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางกนกลักษณ์ ชูแป้น
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน