ขอบข่ายงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา สพป.พัทลุง เขต 1 ขอเชิญชวนโรงเรียนในสังกัด ส่งคลิปวีดีโอการสอนด้วย DLTV

Web Links